Links

The module 'Links' is not installed.

Zorgkaart

Zorgkaart

 

ZORG/BEGELEIDING

BESTEMD VOOR

WAARUIT BESTAAT DE ZORG

VERZORGD DOOR

Lwoo

Leerlingen met een lwoo beschikking

* Ondersteuning d.m.v. kleine klassen, planmatig werken met behulp van handelings-plannen.

* Mentor verzorgt een groot aantal lessen

Lwoo mentoren en vakdocenten

Dyslexiescreening

Alle leerlingen uit het eerste leerjaar en leerlingen uit andere leerjaren die hiervoor in aanmerking komen

Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart en kunnen gebruik maken van extra faciliteiten (zie dyslexie- beleidsplan)

Mevr. Hempenius, RT specialist

Dhr. Van Vliet, RT specialist

Mevr. drs. van Seventer, orthopedagoog

Mevr. drs. van Doren-Kleijn, orthopedagoog

Remedial teaching

Leerlingen -uit alle leerjaren- die hiervoor in aanmerking komen

* Ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een leerprobleem

Mevr. Hempenius, RT specialist

Dhr. van Vliet, RT specialist

Dhr. de Man, RT specialist

Rots en water training

Leerlingen -uit alle leerjaren- die hiervoor in aanmerking komen

* Training om de weerbaarheid te vergroten

Dhr. Smit, schoolmaatschappelijk werker

Cognitieve en sociale vaardig-heidstraining

1e klas leerlingen n.a.v. onderwijskundig rapport en de schoolvragenlijst

* Training om faalangst terug te dringen

Trainer

Sociale vaardigheidstraining

Leerlingen -uit alle leerjaren- die hiervoor in aanmerking komen

* Training voor het aanleren van sociale vaardigheden

Trainer

Ondersteuningslessen

Leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar

* Gedurende een periode van 10 weken extra uitleg en onder-steuning

Vakdocenten

Leerlingbegeleider

Alle leerlingen

* Extra individuele begeleiding van de leerling op sociaal-emotioneel gebied

 

Mevr. Schipper

ZORG/BEGELEIDING

BESTEMD VOOR

WAARUIT BESTAAT DE ZORG

VERZORGD DOOR

Interne vertrouwenspersoon

Alle leerlingen en teamleden

* Behandelt in vertrouwen problemen en klachten op het gebied van seksuele intimidatie

Mevr. van den Hoogenhoff

Dhr. van Helvoort

Mevr. Groenewegen

Orthopedagoog

Alle leerlingen

* Begeleidt leerlingen die in hun ontwikkeling belemmerd zijn

Mevr. drs. van Seventer

Mevr. drs. van Doren-Kleijn

Decaan/Loopbaanbegelei-der

Alle leerlingen

* Begeleidt leerlingen bij het maken van een keuze voor een leerweg, sector en/of vervolgopleiding

Mevr. Amersfoort/, vmbo

Dhr. van Rooijen, havo

Dhr. van der Geest, vwo

Schoolmaatschappelijk werker

Alle leerlingen

* Verleent psychosociale ondersteuning aan leerlingen en ouders

Dhr. Smit

Schoolverpleegkundige

Alle leerlingen

* Periodiek onderzoek voor 2e klas leerlingen

* Begeleidt leerlingen met problemen met een medische achtergrond

Mevr. de Zoete

Schoolarts

Alle leerlingen

* Medisch onderzoek na verwijzing door het ZAT

Mevr. Bijl

Intern begeleidingsteam (IBT)

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

(2e lijnszorg)

* Begeleidt leerlingen voor wie uitbreiding en verdieping van de leerlingenzorg noodzakelijk is

Afdelingsleider zorg en interne begeleiders

Zorgadviesteam (ZAT)

Leerlingen met ernstige problemen die dreigen uit te vallen (3e lijns zorg)

* Bespreekt leerlingen die dreigen uit te vallen en van wie men van mening is dat het inschakelen van externe deskundigen noodzakelijk is

Afdelingsleider zorg, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, afdelingsleiders en externe deskundigen

Rebound, time-out voorziening

Leerlingen die (tijdelijk) in het reguliere onderwijs vastlopen

*Tijdelijk opvang voor leerlingen die dreigen vast te lopen

Afdelingsleider zorg, mentor samen met Rochade

Ambulant begeleider  Horizon

Leerlingen met een Cluster 4 indicatie(rugzakje)

Begeleidt leerlingen

Mevr. Olde Monnikhof

Mevr. Breggeman

Dhr. Prins


mobiNuke

The module 'mobiNuke' is not installed.

Inleiding Zorg / Zorgstructuur

Zorgstructuur

 

Maerlant onderscheidt drie verschillende ondersteuningsniveaus: een eerste-, een tweede-, en een derde lijn.

De afdelingsleider van de onderwijskundige afdeling is verantwoordelijk voor de eerstelijns begeleiding. Klik hier voor de gegevens van de afdelingsleiders.

Daarnaast beschikt Maerlant  over een afdeling leerlingenzorg. Deze afdeling bestaat uit specialisten die in actie komen als de reguliere (eerstelijns) ondersteuning ontoereikend is. De afdeling leerlingenzorg vormt de tweede- en derdelijns ondersteuning. Mevrouw van den Hoogenhoff is de afdelingsleider leerlingenzorg en verantwoordelijk voor zaken die betrekking hebben op de tweede- en derdelijns begeleiding. Een overzicht staat op de zgn. zorgkaart.

 

De eerste lijn bestaat uit mentoren en vakdocenten. Samen met de afdelingsleider vormen zij het afdelingsteam. Dit team overlegt over de dagelijkse problemen met/van leerlingen en plannen de benodigde acties. Het gaat hier om het primaire proces: het werken in de klas. Wij gaan ervan uit dat ervoor iedereen een veilig leer- en leefklimaat is. Door het gebruik van signalerende instrumenten worden leerlingen gevolgd en worden problemen van leerlingen in een vroegtijdig stadium onderkend. link naar signalerende instrumenten

De mentor is op deze eerste lijn de centrale figuur. Hij is degene die de leerling in eerste instantie het meest intensief begeleidt. Hij heeft veel contact met de leerlingen en met de ouders en probeert te achterhalen wat er allemaal speelt. Hij moet een inschatting maken of er extra hulp nodig is. Hij is de aangewezen persoon om problemen bij leerlingen te signaleren. Voor specifieke problemen verwijst hij naar de desbetreffende specialist uit de tweede lijn.

De vakdocent is de specialist die voor zijn vak als eerste leerproblemen kan signaleren en begeleiden.

De tweede lijn bestaat uit specialisten binnen de school. Zij vormen het intern begeleidingsteam (IBT). Zij houden zich bezig met het signaleren en eventueel oplossen van problemen en/of het bieden van zorg. Zij functioneren als vangnet voor die leerlingen die aan reguliere begeleiding niet genoeg hebben en ondersteunen de mentor en vakdocenten. Het IBT bestaat uit: de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijk werker link naar schoolmaatschappelijk werk, de leerlingbegeleider, de remedial teacher Link naar dyslexiebeleid en procedurescreening rekenproblemen, de decaan/loopbaanbegeleider, de interne vertrouwenspersoon (link naar  “klachtenreglement en procedures van bezwaar en beroep van de onderwijsgroep Galilei en Maerlant”) de trainers  (link naar trainingen). Het vaste IBT bestaande uit de afdelingsleider leerlingenzorg, de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijker werker, de remedial teacher en de leerlingbegeleider overleggen wekelijks.

Derde lijn

De derde lijn bestaat uit externe specialisten. Zij vormen samen met de interne specialisten en de afdelingsleiders het zorgadviesteam (ZAT). Link naar ZAT protocol en privacy reglement ZAT Zij kunnen worden geraadpleegd als er sprake is van een complexe problematiek. Als men binnen het IBT van mening is dat externe zorgnoodzakelijk is, wordt de leerling aangemeld voor het ZAT. Voor bespreking in het ZAT is toestemming van ouders en/of leerling (16 jaar of ouder)noodzakelijk. Ouders kunnen indien zij dat wensen bij deze bespreking aanwezig zijn.

Hoofdgroep

The module 'Hoofdgroep' is not installed.

Uitgelicht

The module 'Uitgelicht' is not installed.

Enter Title

Zorgstructuur

Maerlant onderscheidt drie verschillende ondersteuningsniveaus: een eerste-, een tweede-, en een derde lijn.

De afdelingsleider van de onderwijskundige afdeling is verantwoordelijk voor de eerstelijns begeleiding. Klik hier voor de gegevens van de afdelingsleiders.

Daarnaast beschikt Maerlant over een afdeling leerlingenzorg. Deze afdeling bestaat uit specialisten die in actie komen als de reguliere (eerstelijns) ondersteuning ontoereikend is. De afdeling leerlingenzorg vormt de tweede- en derdelijns ondersteuning. Mevrouw van den Hoogenhoff is de afdelingsleider leerlingenzorg en verantwoordelijk voor zaken die betrekking hebben op de tweede- en derdelijns begeleiding. Een overzicht staat op de zgn. zorgkaart.

 

De eerste lijn bestaat uit mentoren en vakdocenten. Samen met de afdelingsleider vormen zij het afdelingsteam. Dit team overlegt over de dagelijkse problemen met/van leerlingen en plannen de benodigde acties. Het gaat hier om het primaire proces: het werken in de klas. Wij gaan ervan uit dat ervoor iedereen een veilig leer- en leefklimaat is. Door het gebruik van signalerende instrumenten worden leerlingen gevolgd en worden problemen van leerlingen in een vroegtijdig stadium onderkend. link naar signalerende instrumenten

De mentor is op deze eerste lijn de centrale figuur. Hij is degene die de leerling in eerste instantie het meest intensief begeleidt. Hij heeft veel contact met de leerlingen en met de ouders en probeert te achterhalen wat er allemaal speelt. Hij moet een inschatting maken of er extra hulp nodig is. Hij is de aangewezen persoon om problemen bij leerlingen te signaleren. Voor specifieke problemen verwijst hij naar de desbetreffende specialist uit de tweede lijn.

De vakdocent is de specialist die voor zijn vak als eerste leerproblemen kan signaleren en begeleiden.

 

De tweede lijn bestaat uit specialisten binnen de school. Zij vormen het intern begeleidingsteam (IBT). Zij houden zich bezig met het signaleren en eventueel oplossen van problemen en/of het bieden van zorg. Zij functioneren als vangnet voor die leerlingen die aan reguliere begeleiding niet genoeg hebben en ondersteunen de mentor en vakdocenten. Het IBT bestaat uit: de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijk werker link naar schoolmaatschappelijk werk, de leerlingbegeleider, de remedial teacher Link naar dyslexiebeleid en procedurescreening rekenproblemen, de decaan/loopbaanbegeleider, de interne vertrouwenspersoon (link naar “klachtenreglement en procedures van bezwaar en beroep van de onderwijsgroep Galilei en Maerlant”) de trainers (link naar trainingen). Het vaste IBT bestaande uit de afdelingsleider leerlingenzorg, de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijker werker, de remedial teacher en de leerlingbegeleider overleggen wekelijks.

 

Derde lijn

De derde lijn bestaat uit externe specialisten. Zij vormen samen met de interne specialisten en de afdelingsleiders het zorgadviesteam (ZAT). Link naar ZAT protocol en privacy reglement ZAT Zij kunnen worden geraadpleegd als er sprake is van een complexe problematiek. Als men binnen het IBT van mening is dat externe zorgnoodzakelijk is, wordt de leerling aangemeld voor het ZAT. Voor bespreking in het ZAT is toestemming van ouders en/of leerling (16 jaar of ouder)noodzakelijk. Ouders kunnen indien zij dat wensen bij deze bespreking aanwezig zijn.