Overzicht

The module 'Overzicht' is not installed.

mobiNuke

The module 'mobiNuke' is not installed.

Ondersteuningskaart

     

 

BEGELEIDINGSVORM

BESTEMD VOOR

BEGELEIDING

VERZORGD DOOR

Lwoo

Leerlingen met een lwoo beschikking

* Ondersteuning d.m.v. kleine klassen, planmatig werken met behulp van groepsplan

* Mentor verzorgt een groot aantal lessen

Lwoo mentoren, vakdocenten, orthopedagoog,  begeleider passend onderwijs 

Lwoo+

VMBO Leerlingen met een lwoo beschikking  en/of clusterindicatie-arrangement op maat waarbij sprake is van complexe onderwijsproblematiek

*Plaatsing in en kleine gestructureerde setting met een intensieve vorm van begeleiding in een rustige prikkelarme omgeving

Mentoren en docenten met expertise op het gebied van complexe onderwijs-problematiek, ondersteund door

orthopedagoog,             begeleider passend onderwijs 

Dyslexie-
Dyscalculiescreening

Alle leerlingen uit het eerste leerjaar en leerlingen uit andere leerjaren die hiervoor in aanmerking komen

*Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart en kunnen gebruik maken van extra faciliteiten

(zie RT beleidsplan)
* Leerlingen die in het bezit zijn van een dyscalculie-verklaring kunnen gebruik maken van de door de overheid vast-gestelde faciliteiten

Mevr. Van Eijsden, RT specialist, Dhr. Van Vliet, RT specialist,

Mevr. drs. Van Seventer, orthopedagoog

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn, orthopedagoog

Remedial teaching

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een leerprobleem

Mevr. Van Eijsden, RT specialist

Dhr. Van Vliet, RT specialist

 

Rots en water training

1e klas leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Training om de weerbaarheid te vergroten

Mevr. Van Dijk, schoolmaatschappelijk werkster

Cognitieve en/of sociale vaardigheidstraining

1e klas leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Training om faalangst terug te dringen en/of het aanleren van sociale vaardig-heden

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn, orthopedagoog

Mevr. Bakker

Mevr. Schipper

Examenvrees training

Leerlingen uit de examenklassen

* Training om examenvrees terug te dringen

Mevr. Schipper

Ondersteuningslessen en/of verrijkingslessen 

1e klas leerlingen en 2e klas leerlingen VMBO BB-KB

* Extra uitleg, ondersteuning, verrijking

 

Vakdocenten

Trajectgroep

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en door de intern begeleidingsteam worden doorverwezen

Maatwerk

Mevr. Veth

Mevr. Van Eden

Mevr. Van Triet

Dhr. Van Vliet

Interne vertrouwenspersoon

Alle leerlingen

* Behandelt in vertrouwen problemen en klachten op het gebied van seksuele intimidatie 

Mevr. Van den Hoogenhoff

Dhr. Van Helvoort

Mevr. Groenewegen

Mevr. Van Triet

Pestcoördinator

Alle leerlingen

Ondersteunt leerlingen, ouders en personeel wanneer er sprake is van pest-problematiek

Mevr. drs. Van Seventer
Mevr. Van Bennekom
Mevr. Van Eden
Dhr. Klop
Mevr. Van Velzen

Orthopedagoog

Alle leerlingen

* Begeleidt leerlingen die in hun ontwikkeling belemmerd zijn/worden

Mevr. drs. Van Seventer

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn

Decaan/Loopbaanbegeleider

Alle leerlingen

* Begeleidt leerlingen bij het maken van een keuze voor een leerweg, sector en/of vervolg-opleiding

Mevr. Amersfoort, vmbo

Dhr. Van Rooijen, havo

Drs. Van der Geest, vwo

Schoolmaatschappelijk werker

Alle leerlingen

* Verleent psychosociale hulp aan leerlingen en ouders

Mevr. Van Dijk
Mevr. Kroon

Schoolverpleegkundige

Alle leerlingen

* Periodiek onderzoek voor 1e en 3e klas leerlingen

* Begeleidt leerlingen met problemen met een medische achtergrond

Mevr. De Zoete, Centrum voor Jeugd en Gezin

Schoolarts

Alle leerlingen

* Medisch onderzoek na verwijzing door het ZAT

Mevr. Samson

Intern begeleidingsteam (IBT)

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

(2e lijnszorg)

* Begeleidt leerlingen voor wie uitbreiding en verdieping van de begeleiding noodzakelijk is

Afdelingsleider leerlingbegeleiding en interne deskundigen

Zorgadviesteam (ZAT)

Leerlingen met ernstige problemen die dreigen uit te vallen (3e lijns zorg)

* Bespreekt leerlingen die dreigen uit te vallen en van wie men van mening is dat het inschakelen van externe deskundigen noodzakelijk is

Afdelingsleider leerlingbegeleiding, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, afdelingsleiders en externe deskundigen

Rochade,
time-out voorziening

Leerlingen die (tijdelijk) in het reguliere onderwijs vastlopen

*Tijdelijke opvang voor leerlingen buiten school

Afdelingsleider leerlingbegeleiding en mentor samen met Rochade

Begeleider passend  onderwijs

Leerlingen die door het intern begeleidingsteam worden doorverwezen en leerlingen met een arrangement Cluster 2

Begeleidt leerlingen en hun ouders, coacht docenten

Mevr. Veth

Mevr. Bakker
Mevr. Van Eden
Mevr. Klop
Dhr. Van Velzen